آتش اندر آب هرگز دیده‌ئی – خواجوی کرمانی

آتش اندر آب هرگز دیده‌ئی
عنبر اندر تاب هرگز دیده‌ئی
چون دهان بر لعل شورانگیز او
پسته و عناب هرگز دیده‌ئی
شد نقاب عارضش زلف سیاه
شام بر مهتاب هرگز دیده‌ئی
سنبل پرتاب هرگز چیده‌ئی
نرگس پرخواب هرگز دیده‌ئی
نرگسش در طاق ابرو خفته است
مست در محراب هرگز دیده‌ئی
شد دلم مستغرق دریای عشق
ذره در غرقاب هرگز دیده‌ئی
در غمش خواجو چو چشم خونفشان
چشمهٔ خوناب هرگز دیده‌ئی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.