آتشکده شوق پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

آتشکده شوق
عمريست که در سر همه سوداى تو باشد
دل در طپش از ذوق تماشاى تو باشـــــد
در جلوهء هر قطره اى تر آئــــينه دارى
در خاطر هر ذره تمناى تـــــــو باشـــــد
آتشکده اى شوق توشد سيـــــنه عاشـــــق
در کعبه و بتخانه تولاى تــو باشــــــــــد
سر رشتهء هر امرتــرا تعـــــبيه درکن
سر دفتر هر علــــم الفباى تو باشــــــــد
گلشــن شود آن دل که زند دم بهوايـــــت
روشن شود آن ديده که بيناى تـــــو باشد
انديشه نداريم و بسوى تــو شتابيــــــــــم
زاد رهءما وعدهء فرداى تـــــــــــو باشد
خوانيم ثناى تو و هم نعـــت پيـــمبر ص
ذاتى که گزين گـوهر والاى تــــــو باشد
در هر دو جهان نيست کسى با تـو برابر
در نزد خدا کيست که همتاى تو باشــــــد
يـوسـف شود آينه صفت بيخود و حيران
آنجا که فروغ رخ زيبــاى تو باشــــــــــد
مـحـبوب خـداوندى و سردار دو عـــــالم
بـر ديده صاحب نظران جاى تو باشـــــد
پيـوسته حکيم از تو و احمد ص بزند دم
نامـت بزبان آرد و گوياى تو باشــــــــــد
از کابل تا تالقان
٣٠ ميزان تا ٥ عقرب ٥٦
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

Hits: 5

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.