آبرو سید همایون شاه عالمی

آبرو
ز چشم خویش برآور مـیی شبانه بریز
نگــــــاه گرم بکن شور ِ عاشقـانه بریز
چو گلخن است ز هجرت فضای خـانه ِ دل
ز عطر زلف بکن گلشنی به خـانه بریز
دلم فــــــــتاد به دام بلای زلف شبت
بیا ز مطلع انوار خود فــــــسانه بریز
دو لب برقص بیاور چو موج گل بنمـای
به شعـــر خشک من آهنگ جـاودانه بریز
مکدر است تمام جهـان بروز و شبم
ز نور ِ عارض ِ مـــهرت به آشـیانه بریز
شهـــیرعـــشق تو ام باک نیست مــــرا
تو آبروی مرا گیر و در زمــــانه بریز
نمای ِ لعل بدخشانی خورده صــورت ِ من
بیا به گنج سرشکــــم ببین خــــــزانه بریز
اناری کرده یی لب هـا نگفـتی یک سخنی
بگو ز عشق و شکر های شادمــــانه بریز
ز هجر یار( همایون ) چنین به مهجـوری
سرشک سرخ به دامــن تو دانه دانه بریز

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.