آبروی غریبانه همایون شاه عالمی

آبروی غریبانه
حرص و هوس دلا که تو در خانه میبری
ما را به پیش آن سگ دیوانه مــــــــیبری
در آرزوی عــــــــشرت دنیا گذشت عمر
تاکی شراب ِ طــــــــــمع به پیمانه میبری
در چند روز ِ زندگی انصــــاف پیشه کن
از دام ِ شوم ِ نفــــس کجا دانه مــــــیبری
بر روی فــرش ِ برف ترا هموطن بخفت
تا کی تو لاف مردی به بیگـــــانه میبری
در زیر خیمــــــه ها بنگر طــــفلکان ِ ما
اینجا نشسته لاف به افــــــــــسانه مـیبری
بیگـــــــــانه را به سفرۀ خود نان میدهـی
سلّی بروی خویش چه جانانه مـــــــیبری
تمـــــجید کم بکن همه تاریخ باســــــــتان
کم گو که آبروی غـــــــریبانه مــــــیبری
آنجا فقـــــیر ِ ما بگــــــدایی نشسته اسـت
اینجا سخن ز عقل حکــــــــیمانه مـیبری
مردی اگر تو جیب بِخـار و کمــک بکن
زر را کجا بگور شکــــــــــیبانه مـیبری
ما را سخن رسیده و اندر عمل ضـعـیف
بار ِ حقـــیقــــــتیست که بر شانه مـیبری
کردی نوای حق که (هـمایون) بسی بلند
زلف سخن به رخنۀ آن شانه مــــــیبری
19 فبروری 2012م
گینزول – کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.