آئینه بین سید همایون شاه عالمی

آئینه بین
کن هر سخن ِ تفرقه انداز پس ِ گوش
چون است جواب ِ سخن ِ ابله که خاموش
مردار نگردد به غف ِ سگ همه دریا
تاریخ ز اذهان کجا گشته فراموش؟
ما در پیی صلحیم پی ِ وحدت و عزت
تحریک مکن طائفه ها، خون، مده جوش
گر سگ بگزد بازوی تو مفتخر آید
دندان نتوانی سگی را بیهوده مخروش
زینهار مکن قصد ِ پریشانی ِ این جمع
در وحدت ِ این جمع بیندیش و همی کوش
هر تف که به بالا برود آمده بر روی
اخبار ِ پراکندگی چون زهر نه بفروش
چون سرو به آزادگی ِ مردم خود باش
از جام ِ محبت قدحی عشق همی نوش
ما ملت ِ بیچاره نه آنیم و نه اینیم
عمریست که جز فقر نبارد به سر و دوش
بدبختی ِ این ملت خود نیک چو بینیم
هر هموطن ِ خویش بگیریم در آغوش
در فکر ِ نفاق است ترا دشمن ِ کفتار
بیدار بگیر فکر ِ خود و سخت بکن هوش
بنویس (همایون) ز دل ِ آئینه بین ات
بر حرف تفوق طلبان هیچ مکن گوش
20 نوامبر 2009 م
کابل، افغانستان

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.